ACDelco 品牌全案策划设计

服务性质:年度全案服务

服务内容:品牌策划、广告设计、市场推广、整合营销、渠道招商、新闻公关、新媒体营销等

ACDelco是通用汽车旗下的唯一汽车配件品牌,尚略广告自20011年接手全案服务以来,不仅智力提升ACDelco在业内的领导地位、促进各类产品线的销售、和维护规范品牌的统一形象,更洞察行业发展趋势,给予客户更多市场策略支持和未来发展建议。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
返回       上一篇       下一篇